Isikuandmete töötlemine

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliigilised isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Aktsiaselts Järvamaa Haigla (edaspidi nimetatud haigla) töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eelkõige tervishoiuteenuse (vältimatu abi, eriarstiabi, õendusabi, ämmaemandusabi) rehabilitatsiooni-ja töötervishoiuteenuse osutamiseks. Samuti osaleb haigla õppe- ja teadustöö raames toimuvate uuringute läbiviimisel ning täidab muid erinevate õigusaktidega haiglale pandud ülesandeid.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • satute meie haiglasse – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse või mürgistuse diagnoosimiseks ja ravimiseks;
 • teie lähedane on sattunud meie haiglasse – töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks
 • soovite enda ravidokumentide väljastamist – kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid (nimi) meie haigla veebilehel ja siseveebis;
 • kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
 • viibite haigla territooriumil või ruumides videovalvekaamera vaateväljas Haigla territooriumil ja ruumides toimub märgistatud aladel vara ja isikute turvalisuse tagamiseks automaatne videovalve. Videosalvestiste säilitustähtaeg on 6 kuud;
 • olete jäänud haigla ees maksevõlgnevusse (viimasel juhul võib isikuandmete töötlemise õiguse ulatus õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras laieneda ka Teie pärijatele või seaduslikele esindajatele);
 • töötate meie haiglas, olete haiglale teenuseid osutav füüsiline isik või teenuseid osutava/kaupu tarniva juriidilise isiku või koostööpartneri esindaja/kontaktisik;
 • külastate haigla veebilehte – Teie poolt kasutatavat IP-aadressi ei logita

Turvakaamerad

Haiglasse on vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat. Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab haigla selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult haigla infotehnoloogia spetsialistil. Salvestisi tohib edastada väljapoole haiglat või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).Kaamerate salvestisi säilitatakse 6 kuud, peale mida kuuluvad need kustutamisele, v.a. kui salvestise edasine töötlemine on vajalik käimasoleva vaidluse lahendamiseks või rikkumisjuhtumi menetlemiseks.

Kolmandatel isikutel, sh patsientidel endal ja nende lähedastel/külastajatel on haigla territooriumil videosalvestamine ja/või teiste külastajate/klientide/patsientide/personali pildistamine keelatud ning see võib toimuda üksnes kooskõlastatult haiglaga tingimusel, et tagatakse isikute privaatsus.

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse haigla dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada haiglale teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, Haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul seitse aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud.

Juhul kui Teil on kahtlusi meie haigla arsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang

 • pandud diagnoosi õigsuse,
 • patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse,
 • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
 • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie haigla andmekaitse spetsialisti poole telefonil +372 38 48137 või e-posti aadressil andmekaitse@jmh.ee.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

AS Järvamaa Haigla  teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Loe lisaks:_AS Järvamaa Haigla tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused